Jains Around the World Celebrate Mahavir Jayanti

On April 2, 2015 Jains celebrate their main festival Mahavir Jayanti, the birth anniversary of 24th Jain Tirthankar Mahavir Bhagwan. The holiday, also known